Literatura

ZBIORY ZWARTE 

Autyzm i zespół Asperg­era / Jad­wiga Komender, Gabriela Jagiel­ska, Anita Bryńska. — Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009

Autyzm i zespół Asperg­era / pod red. Uty Frith ; z jęz. ang. tł. Beata Godlewska. — Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

Codzi­en­ność dziecka z zespołem Asperg­era okiem rodz­ica i ter­apeuty / Agnieszka Borkowska, Beata Gro­towska. — Gdańsk : Har­mo­nia, 2011

Czy kochasz małego misia? : o wychowa­niu dziecka z zespołem Asperg­era / Bar­bara Pióro. — Kraków : Impuls, 2012

Dzieci z autyzmem i zespołem Asperg­era : prak­ty­czne doświad­czenia z codzi­en­nej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Alden­rud, Ste­fan Ilst­edt ; tł. Mał­gorzata Alek­sandrow­icz. — Katow­ice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2000

Dzieci z zaburzeni­ami łąc­zonymi : ADHD, trud­ności w nauce, zespół Asperg­era, zespół Touretta, depresja dwu­biegunowa i inne zaburzenia / Mar­tin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. — Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

Dzieci z zaburzeni­ami łąc­zonymi : trudne ścieżki roz­woju / red. nauk. Bar­bara Winczura. — Wyd. 2. — Kraków : Ofi­cyna Wydawnicza “Impuls”, 2012

Dziecko autysty­czne z zespołem Asperg­era : studium przy­padku / Alek­san­dra Maciarz, Mał­gorzata Biadasiewicz. — Wyd. 2. — Kraków : Ofi­cyna Wydawnicza Impuls, 2005

Dziecko autysty­czne z zespołem Asperg­era w szkole i przed­szkolu : infor­ma­cje dla ped­a­gogów i opiekunów / Gabriela Jagiel­ska. — Warszawa : Ośrodek Roz­woju Edukacji, 2010

Inne, ale nie gorsze : o dzieci­ach z autyzmem opowiadają rodz­ice / roz­mawia Grze­gorz Zalewski. — Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2012

Inter­wencje społeczne dla nas­to­latków z Zespołem Asperg­era : prze­wod­nik komu­nikacji i soc­jal­iza­cji w ter­apii inter­ak­cyjnej / John Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzger­ald. ; [tł. Ewa Niez­goda]. — Warszawa : Fraszka Eduka­cyjna, 2012

Odnaleźć Kansas : zespół Asperg­era rozszyfrowany / Baron Likens. — Kraków : eSPe, 2012

Patrz mi w oczy : moje życie z zespołem Asperg­era / John Elder Robi­son ; [przedm. Augusten Bur­roughs] ; przeł. Jarek Szubrycht. — Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2013

Świry, dzi­wadła i Zespół Asperg­era : prze­wod­nik użytkown­ika dojrze­wa­nia / Luke Jack­son ; przedm. Tony Attwood ; [tł. Ewa Niez­goda]. — Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Eduka­cyjna : Fun­dacją Synap­sis, 2005

Uczeń z zespołem Asperg­era : prak­ty­czne wskazówki dla nauczy­ciela / Joanna Świę­ci­cka. — Kraków : Impuls, 2012

Uwięziony umysł : opowieści o ludzi­ach z autyzmem / Peter Szat­mari ; przekł. Maciek Sek­erdej. — Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007

Urodz­iłem się pewnego błęk­it­nego dnia : pamięt­niki nadzwycza­jnego umysłu z zespołem Asperg­era / Daniel Tam­met ; przeł. Mał­gorzata Mys­iorska. — Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010

Zaburzenia Sen­so­rycznej Inte­gracji u dziecka z zespołem Asperg­era / Grze­gorz Borkowski. — Warszawa : Warsza­wska Firma Wydawnicza, 2013

Zespół Asperg­era : co nauczy­ciel wiedzieć powinien / Matt Win­ter ; [tł. Ewa Niez­goda]. — Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Eduka­cyjna, 2006

Zespół Asperg­era : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz. — Gdańsk : Wydawnictwo Har­mo­nia, 2009

Zespół Asperg­era : jak z nim żyć, jak poma­gać, jak prowadzić ter­apię / Chris­tine Preis­mann. — Sopot : GWP, 2012

Zespół Asperg­era : kom­pletny prze­wod­nik / Tony Attwood. — Gdańsk : Har­mo­nia, 2013

Zespół Asperg­era : księga pytań i odpowiedzi / Anna Budz­ińska, Marta Wój­cik. — Gdańsk : Wydawnictwo Har­mo­nia, 2010

Zespół Asperg­era : wprowadze­nie / Tony Attwood ; przekł. Mał­gorzata Łamacz. — Poz­nań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

Zespół Asperg­era i NLD : prob­lematyka doty­cząca zatrud­nienia — relacje i strate­gie / Yvona Fast i inni ; [tł. Marzenna Rączkowska]. — Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Eduka­cyjna : Fun­dacja Synap­sis, 2008

Zespół Asperg­era w okre­sie dojrze­wa­nia : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Hol­l­i­day Wil­ley ; przedm. Luke Jack­son ; [tł. Marta Umińska, Krzysztof Umiński]. — Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Eduka­cyjna : Fun­dacja Synap­sis, cop. 2006

Zrozu­mieć świat ucz­nia z zespołem Asperg­era / Agnieszka Borkowska. — Gdańsk : Wydawnictwo Har­mo­nia, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Anal­fabeci emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Charak­tery. — 2012, nr 1, s. 76–80

2. Autyzm i Zespół Asperg­era / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. — 2009, nr 2, s. 55–60

3. Dziecko z Zespołem Asperg­era / Magda Wój­cik // Remedium. — 2005, nr 3, dod.“Pomarańczowe Forum”, s. VIII

4. Dziew­częta i kobi­ety z zespołem Asperg­era : sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dia­log. — 2009, nr 5, s. 18–23

5. Dziew­czynka z chłopię­cym umysłem / Agnieszka Cza­pczyńska // Remedium. — 2009, nr 2, s. 30–31

6. Jak rozpoz­nać zespół Asperg­era? / Anna Bier­nacka // Doradca Nauczy­ciela Przed­szkola. — 2012, nr 10, s. 54–58

7. Kiedy Asperger dorasta razem z nami / Lee A. Wilkin­son // Charak­tery. — 2008, nr 12, s. 72–76

8. Mocne strony Autyzmu. Zespół Asperg­era / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dia­log. — 2009, nr 2, s. 52–56

9. Na imię mam Aspie / Krystyna Milewska // Charak­tery. — 2007, nr 11, s. 66–69

10. Nieproste życie z Asperg­erem. Cz. 1 / Joanna Świę­ci­cka // Psy­cholo­gia w Szkole. — 2010, nr 1, s. 92–97

11. Rodz­ina a dziecko z zespołem Asperg­era / Anna Kic, Dominika Popiel­ska // Remedium. — 2010, nr 3, s. 6–7

12. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Asperg­era : z per­spek­tywy doświad­czeń nauczy­ciela — ter­apeuty / Edyta Kosior // Szkoła Spec­jalna. — 2009, nr 3, s. 204–217

13. W stra­chu przed światem : o uczniu z zespołem Asperg­era / Ewa Jon­akowska // Życie Szkoły. — 2013, nr 8, s. 36–39

14. Zaburzenia psy­chiczne u dzieci w wieku przed­szkol­nym : autyzm, zespół Asperg­era / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przed­szkolu. — 2009, nr 5, s. 16–20

15. Zespół Asperg­era i wysoko­funkcjonu­jący autyzm : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dia­log. — 2009, nr 6, s. 20–25

Dodaj komentarz