zespół aspergera

Zalecenia dla nauczycieli dziecka z Zespołem Aspergera

Proponuję zestaw zaleceń dla nauczycieli:

 1. Dziecko należy posadzić w pierwszej ławce, najlepiej w środkowym rzędzie.
 2. Ponieważ dziecko ma kłopot z zapamiętaniem tego co jest zadane należy zawsze dopilnować, żeby zapisało to co jest zadane do domu.
 3. W komunikacji z rodzicami powinny przeważać komunikaty o dobrych zachowaniach dziecka. Zeszyty składające się z samych uwag o złych zachowaniach są zakazane!
 4. Dziecko należy chronić przed agresją rówieśników.
 5. Dziecko należy motywować pozytywnie. Kary nie działają.
 6. Nie wolno karać dziecko za objawy dysfunkcji.
 7. Należy uczyć dziecko zachowań społecznych tak jak uczy się scenek teatralnych. Np. scenka: powitanie z grupą.
 8. Należy przekazać dziecku informacje o panujących regułach pisanych i niepisanych.
 9. Wszelkie zmiany muszą być zapowiadane!
 10. Po chwilach silnych emocji należy dotrzeć do źródła problemu. U dziecka z ZA przyczyny stresu mogą być bardzo nieoczywiste.
 11. W czasie wybuchu emocjonalnego należy kompletnie ignorować słowa dziecka. Ono wtedy kompletnie nie panuje nad językiem i karanie go za wyzwiska mija się z celem

Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera wg. Gillbergów.

Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera wg.  Gillbergów.

Należą do nich:

 1. Zaburzenia interakcji społecznej, nieumiejętność lub brak chęci współpracy w grupie,
 2. Zaburzenia mowy i języka (opóźniony rozwój, powierzchownie perfekcyjny język ekspresyjny, sztywna i pedantyczna mowa,
 3. Nietypowa prozodia i charakterystyka głosu, uszkodzenie zdolności rozumienia języka – przede wszystkim znaczeń przenośnych i ukrytych)
 4. Zawężone, specjalistyczne zainteresowania, połączone czasem z obsesyjnym zainteresowaniem jedną dziedziną,
 5. Zachowania powtarzalne, rutynowe, niezmienne,
 6. Trudności w komunikacji niewerbalnej (ograniczone gesty, skąpa ekspresja twarzy, dystans fizyczny, zachwianie rozumienia bliskości do innej osoby, kłopoty z kontaktem wzrokowym),
 7. Niezdarność ruchowa (nie zawsze).

Potrzeby społeczne ucznia z zespołem Aspergera

Children At Work 1
Zespół Aspergera należy do całościowych zaburzeń rozwoju. Dziecko z ZA cechują między innymi deficyty w sferze rozumienia sytuacji społecznych, motywów działania, myśli i uczuć innych osób. Wynika to z odmiennego funkcjonowania mózgu. Niezwykle ważną rolę odgrywa tzw. zaburzenie teorii umysłu. Z tego powodu dziecko z ZA ma ogromne trudności z rozpoznawaniem stanów emocjonalnych drugiego człowieka. Nie zauważa sygnałów przekazywanych poprzez mimikę i gesty.

Pomimo bardzo dobrej znajomości języka i pedantycznego często sposobu wypowiedzi dziecko może mieć problemy z zastosowaniem języka w kontekście społecznym. To co dla innych przychodzi w sposób naturalny (jest oczywiste) dla dziecka z ZA jest trudne i mało intuicyjne. Dziecko może mieć trudność ze swobodną wymianą zdań, nie zawsze zauważa i rozumie myśli i uczucia innych, a przez to  ma trudności w odczytywaniu nasilenia emocji.


W przypadku osób z ZA rokowanie w dużej mierze zależy od nabywanych umiejętności społecznych. Opisywane deficyty mają bowiem ogromny wpływ na budowanie relacji rówieśniczych, a w dalszej przyszłości również na tworzenie  udanych związków partnerskich.  Prawie połowa cierpiących na ZA izoluje lub wycofuje się z relacji społecznych ponieważ trudno jest  im tolerować obecność innych osób.  Tworzą jakby swój własny szczelnie zamknięty świat. Ze względu na to, iż mają tendencje do dziwacznych wypowiedzi i nieadekwatnych zachowań w sytuacjach społecznych często postrzegane są jako frustrujące i nudne.

W celu niwelowania opisywanych deficytów wskazana jest codzienna, wytrwała praca rozpoczęta jak najwcześniej. Najlepszym sposobem do nabywania kompetencji społecznych jest środowisko rówieśnicze, ponieważ dzieci najefektywniej uczą się przez modelowanie.

Nie ma lepszego sposobu nauki, niż naturalne, codzienne sytuacje i interakcje społeczne.

Pomimo tego, iż  dzieci z ZA często natrafiają szkole na brak zrozumienia i akceptacji ze strony rówieśników, nie należy się zrażać i poddawać. Niezwykle ważna jest taka organizacja życia szkolnego, by dziecko podjęło trud walki ze swoimi deficytami. Motywacja dziecka, ma ogromny wpływ na skuteczność podjętych działań.

Podczas pobytu w szkole dziecko poprzez konieczność dostosowania się do panujących tam zasad, wdrażając się do systematyczności i obowiązkowości, ma szansę złagodzić objawy towarzyszące zaburzeniu. Pomaga to uniknąć wyobcowania z grupy, a także daje szansę nauki nawiązywania poprawnych kontaktów koleżeńskich.

Uczeń cierpiący na ZA potrafi włączać się do zabaw z innymi i współpracować z kolegami. Izolacja psychiczna i powrót do stereotypów pojawia się głównie przy okazji napotkanych trudnościach, zmiany czy niezrozumienia pewnej zasady, polecenia lub zachowania się innych uczniów. Ogromną rolę odgrywa w takich sytuacjach postawa nauczycieli.

Izolacja ucznia od klasy w sytuacji pojawienia się problemów może rodzić w dziecku z ZA przekonanie, że nie jest w stanie współistnieć w środowisku szkolnym. Może to trwale zaburzyć proces terapeutyczny. Z drugiej strony może pokazać uczniowi łatwą drogę ucieczki od sytuacji trudnych, a w rezultacie nasilać zachowania niepożądane nakierowane na osiągnięcie celu (zwolnienie z zajęć z grupą i realizację nauki w formie nauczania indywidualnego).

Przeniesienie dziecka na nauczanie indywidualne wydaje się dobrym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych. Czasem jest nieuniknione, nie powinno jednak stać się jedynym sposobem realizacji obowiązku szkolnego. W dalszej perspektywie prowadzi bowiem do trudnych do nadrobienia zaległości w zakresie nabywania kompetencji społecznych. Decyzja o NI powinna być zatem podejmowana jedynie w ostateczności.

Ważne jest, aby kontakty z rówieśnikami były inicjowane również poza szkołą. Dziecko z ZA należy przyzwyczajać do przebywania z innymi dziećmi, dzięki temu ma możliwość zauważyć, że wśród rówieśników może czuć się bezpiecznie.

Wszystkie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi powinny mieć szansę nauki w ze swoimi rówieśnikami, uczęszczać na lekcje w normalnych klasach lekcyjnych. 

B.G.

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera podobnie jak autyzm wczesnodziecięcy należą do grupy tzw. całościowych zaburzeń neurorozwojowych, do których zaliczane są również specyficzne trudności szkolne oraz specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji ruchowych. Zaburzenia te charakteryzują się brakiem odpowiednich dla wieku umiejętności uwarunkowanych dojrzewaniem mózgu. Czytaj dalej